De cliëntenraad

Belangenbehartiging en luisterend oor
De SGU hecht waarde aan goede en intensieve contacten met haar cliënten. Als cliënten meepraten over de geleverde zorg en ondersteuning, komt dat de kwaliteit van de zorg ten goede. Én daarom is cliëntenparticipatie belangrijk.

Cliënten zijn alle mensen die om wat voor reden dan ook te maken krijgen met onze gezondheidscentra. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van al deze personen.

Wat doet een Cliëntenraad
Een Cliëntenraad adviseert de Bestuurder. Dat kunnen ze doen als de Bestuurder dat vraagt, maar ook ongevraagd. De adviezen gaan over alle onderwerpen die cliënten aangaan. Bijvoorbeeld over de kwaliteit en veiligheid van de zorg maar ook enquêtes en (ver)bouwprojecten. Wij leggen dit vast in een welkplan en jaarverslag.

Overleggen
De Cliëntenraad komt ongeveer acht keer per jaar samen. Om en om met de Bestuurder. De Cliëntenraad overlegt ook met andere personen en groepen. Bijvoorbeeld met de OR en de RvT.

Contact
Heeft u een vraag aan de Cliëntenraad? Dan kunt u die stellen via ons mailadres clientenraad@gezondsgu.nl
Let op: de Cliëntenraad houdt zich bezig met het algemene cliënten belang.
De Cliëntenraad heeft geen rol in de behandeling van persoonlijke klachten.

Wie zitten er in de Cliëntenraad
De leden van de Cliëntenraad zijn vrijwilligers die cliënt zijn van één van onze centra. Zij hebben interesse voor en expertise in de gezondheidszorg en voelen zich met de SGU verbonden.

Jaarverslag 2022 

Werkplan 2023