Missie en visie van de SGU

De komende jaren neemt de vraag naar zorg aanzienlijk toe en zal het macro-economisch beschikbare budget op die groei achterblijven. Dat betekent dat de zorg daar geboden moet worden waar het meest doelmatig, klantgericht en effectief een antwoord op de stijgende vraag gegeven kan worden. Een sterke, brede, geïntegreerde 1e lijn heeft daarin een sleutelpositie.

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) biedt wijkgerichte, multidisciplinaire, brede en samenhangende zorg in al haar centra. SGU zet ontwikkelingen vanuit een toekomstgericht en duurzaam perspectief in. Vanuit de visie wil SGU het aanbod van brede 1e lijnszorg in haar wijken versterken, verdiepen en vernieuwen en meerwaarde voor patiënt, professional en samenwerkingspartners realiseren.

Leidend zijn hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening, gedreven professionals, efficiënte en effectieve organisatie en transparantie in resultaten en verantwoording. Begrippen in langetermijnperspectief zijn preventie, gezondheid en welbevinden met een focus op wijk en doelgroepen. Vanuit een brede samenwerking en verbinding zorg en welzijn, wordt ingezet op context, zelfstandigheid en functioneren van de patiënt .

SGU wil proactief ontwikkelingen inzetten en niet afwachten. Bestaande financiering biedt echter onvoldoende ruimte om de ambities te realiseren. Om slagvaardig stappen te zetten is een gezonde bedrijfsvoering en een nieuw verdienmodel noodzakelijk dat ruimte biedt aan verbreding, versterking en innovatie. SGU heeft met de huidige schaalgrootte onvoldoende marktpositie en slagkracht om de stappen te zetten die nodig zijn om onderscheidend en vooruitstrevend te zijn.  Hiervoor wordt, met behoud van autonomie, samenwerking gezocht met partners die de visie van SGU delen.